articles

תונותיעב םינשה ךלהמב ועיפוהש םינוש םימוסרפ גיצמה ,הז רודמ יתפסוה רתאב םיבר םירקבמ תשקבל
תא המ ןמזל תחא קודבל ץלמומש ךכ ,תופסונ תובתכ ףיסוא םעפ ידמ .סלטיבל רשקהב הבותכה תירבעה
.םיפסונ םיטרפ תלבקל "?שדח המ" רודמה

תלדגומ הסריג תלבקל תובתכה לע שיקהל שי

13.4.1970 - "ןוטיהל"


12.1.1965 - "השיאל"

תומוסרפל םלטצהלמ וענמנ ,ןורקעכ ,סלטיבה
"יקצוסיו הת" תרבח ילהנמ םלוא ,תוירחסמ
הפוקת ךשמבו ךכמ ומשרתה אל תילארשיה
הת ינכרצל הקהלה ירבח תא וכפה הכורא
,הרבחה ילהנמ לש םלזמל .ילארשי
ועמש אל ןייטשפא ןאירב לש וניד יכרוע
.ךכ לע


17.10.1967 - "השיאל"24.10.1979 - "תונורחא תועידי"


1964 ,יאמ - "םיטוקיל"


28.5.1979 - "השיאל"

תקיסומ יבבוח תא ונמזב שגירש "פוקס"
ןיינעה זנגנ רבד לש ופוסב .לארשיב פופה
אורקל ןתינש יפכ ,ידמל שיבמ ןפואב
.לאמשמ הבתכב ךכ לע


21.12.1979 - "בירעמ"

דוע יטירב גולורטסא הזח ןכא םאה
?ןונל ןו'ג לש וחצרה תא 1979-ב


4.11.1976 - "בירעמ"

,"םינמגוד"ה לש םתושרב אלש תמוסרפ דוע
,טפשמ תיבב םייתסהל הלוכי התייהש
.תירבע םיארוק רבעשל הקהלה ירבח ויה ול
קיטובל רהימ אל שיא ,בגא ,יתעידי בטימל
המ ןמז רחאלו העדומה תובקעב ל"נה
.רגסנ אוה


12.12.1967 - "השיאל"

,רואל אצוי סלטיבה לש שדח ןוטילקת
."Hello Goodbye/ I'm The Walrus"

19.12.1967 - "השיאל"

טרסה תקפה תא םימייסמ סלטיבה
תימיטפוא חורב "Magical Mystery Tour"
...רתוי רחואמ בר אל ןמז טעמב אל הננטצהש

5.4.1979 - "ןוטיהל"

םיטעמה םינמאה דחא וניה ינטראקמ לופ
םיסרפה ןוראש ,םמצע לע דיעהל םילוכיה
תצובק לש הזמ רתוי סומע םהלש
...א"ת יבכמ לסרודכה

14.12.1980 - "בירעמ"

םייסנניפה היקסעב תילארשיה הדוקנה
.ונוא וקוי לש

ישארה דומעל הרזחב