לכוא יקית

שמיש דבה ותוא .םינוש םיעבצב 70-ה תונש עצמאב ורצוי הלאה םינושמה דבה יקית
םייסנכמ גוז רכמנ ,םינש רפסמ ינפל ,תאז תורמל .ידמל םירעוכמ תוקונית יסנכמ רוצייל םג
.האנ םוכס תרומת ,ןודנולב תויבמופה תוריכמה תחאב"תוישופיחהו טרצומ"

טרצומו סלטיבה תא בלשל ןתינ דציכ תוארהל הרטמב רואל האציש םירומל תרבוח
.תמייקה םידומילה תכרעמ תרגסמבהשדחה הנשל הכרב יסיטרכ

.השדחה תירבעה הנשל הכרב יסיטרכ השולשםיבתכמ תוריינ

.80-ה תונש עצמאב ורצויש ,תומאות תופטעמו םיבתכמ תוריינ לש םיטס העברא


ישארה דומעל הרזחב